Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania miał różne nazwy. W Kościele zachodnim najbardziej rozpowszechniła się nazwa confirmatio – umocnienie. W języku polskim słowo bierzmowanie pochodzi od słowa Bierzmo. W starych budowlach była to poprzeczna belka podtrzymywała sklepienie – bo bierzmowanie ma być tym, co podtrzymuje nasze dojrzałe życie chrześcijańskie.

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu, napełnieniem mocą Ducha świętego, aby w pełni i dojrzale żyć w Kościele, uzdolnieniem ale i zobowiązaniem do szerzenia wiary słowem i czynem oraz bronienia wiary.

Znakiem sakramentu bierzmowania jest namaszczenie oliwą. Jest to znak  obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, umocnienia, a także znak konsekracji czyli poświęcenia bierzmowanego Bogu. Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje znamię Ducha Świętego, znak przynależności i poddania się Temu, który nas naznaczył. Słowo namaszczony w języku greckim christos. Więc my, namaszczeni, przynależymy do Chrystusa i mamy się do Niego upodabniać.

Przyjmując sakrament bierzmowania otwieramy się na przyjęcie siedmiu darów Ducha Świętego. Są nimi:

1. dar mądrości – służy do poznania i umiłowania prawdy wiekuistej, którą jest Bóg, z tego wynika umiłowanie Boga i jego spraw; gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wtedy wszystko oceniamy we właściwy sposób

2. dar rozumu – pozwala na instynktowne sądzenie w świetle wiary; pomaga odczytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa; pozwala dobrze ocenić konkretną sytuację i podjąć trafną decyzję;

3. dar rady – pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji w naszym życiu; dzięki niemu instynktownie możemy odróżnić co należy czynić, a czego nie (nawet wbrew roztropności);

4. dar umiejętności – dzięki niemu posiadamy głęboką pewność wiary w Boga, intuicyjną wiedzę, co do prawd i tajemnic wiary; daje umiejętność dobrego wykorzystania tego czym dysponujemy;

5. dar męstwa – (dar mocy, siły) pomaga z siłą i ufnością stanąć wobec prób i niebezpieczeństw (także duchowych) chrześcijańskiego życia; jesteśmy zdolni do podejmowania najtrudniejszych zadań z miłości do boga (nawet męczeństwa);

6. dar pobożności – (nazywany duchem przybrania) stanięcie wobec Boga jak dziecko wobec Ojca nieskończenie dobrego i miłującego – z miłością, szacunkiem, zaufaniem, bez lęku;

7. dar bojaźni Bożej – nie ma nic wspólnego z lękiem przed Bogiem, jest to szacunek i miłość do Boga, z tego wynika bojaźń obrażenia Boga, niechęć do grzechu, a chęć wypełniania Bożej woli.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie bierzmowania:

1. metryka chrztu,

2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

3. w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.